Obchodné podmienky vernostného programu

Všeobecné pravidlá vernostného programu ZVÁRAČKY-OBCHOD.sk

Vernostný program ZVÁRAČKY-OBCHOD.sk (ďalej tiež len "vernostný program") je program pre zákazníkov spoločnosti Stroje a vybavenie sro, Hasičská 2641, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 05595436, spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri pod spisovou značkou C 68318 / KSOS na Krajskom súde v Ostrave (ďalej len "prevádzkovateľ").

Tento program je zameraný na poskytovanie nadštandardných výhod pre stálych zákazníkov spoločnosti Stroje a vybaveni s.r.o. a to v predajniach v Českej republike a na webovej prezentácii www.zvaracky-obchod.sk. Zákazníci sa stávajú členmi programu na základe svojej slobodnej vôle, ktorú vyjadrujú svojím podpisom na prihláške alebo iným, zákonom predpokladaným prejavom vôle.

Členstvo v zákazníckom programe

Členom programu sa môže stať ktorákoľvek fyzická osoba staršia ako 15 rokov s korešpondenčnou adresou v Českej republike či ve Slovenskej republike, ktorá súhlasí s týmito Všeobecnými pravidlami vernostného programu (ďalej len "Všeobecné pravidlá"). Každej osobe môže vzniknúť iba jediné členstvo. Členstvo v zákazníckom programe a všetky práva s týmto členstvom spojená, najmä všetky výhody pre členov programu, sú prevoditeľné a nemôžu byť predmetom dedičského práva.
Riadnym členom v zákazníckom programe sa môže stať za podmienok uvedených v týchto Všeobecných pravidlách každý zákazník potom, čo vyplní a odsúhlasí oficiálnu prihlášku do vernostného programu a vysloví súhlas so spracovaním svojich osobných údajov.

Prihlásenie do programu

Prihlásenie zákazníka do programu je možné na základe písomnej registrácia na predajni či elektronickej registrácie na webe https://www.zvaracky-obchod.sk/vernostny-program pri splnení vyššie uvedených podmienok, tj. Poskytnutie súhlasu so spracovaním osobných údajov.
Registráciou zákazníka vzniká členstvo zákazníka v zákazníckom programe a zákazník získava prístup do svojho užívateľského konta na webe www.zvaracky-obchod.sk.
Odmeny v zákazníckom programe

Členovia programu sú odmeňovaní vo forme bodov za nákup, ktoré môžu následne vymeniť za zľavový kupón na nákup.
Členovia ďalej získavajú body za:
aktiváciu (registráciu) do programu 50 bodov
pri vyplnení narodenín raz ročne 50 bodov
pri odporúčaní vždy za 1. nákup od každého odporučeného 50 bodov

Body

Člen programu je oprávnený pred nablokovaním akéhokoľvek tovaru zo sortimentu príslušnej predajne prevádzkovateľa, ktoré zákazník predkladá na zaplatenie, predložiť svoje identifikačné údaje (meno, priezvisko a emailová adresa), a to za účelom získania bodov.
Body sú členovi programu pripísané na jeho osobné bodový účet (ďalej len "bodový účet") na základe každej uskutočnenej platobnej (nákupný) transakcie, ktorú člen programu uskutoční v predajniach prevádzkovateľa. Za každých minutých 4 EUR (4 eur) hodnoty (ceny) nákupu člena programu náleží členovi programu 1 (jeden) bod a to výhrade v prípade, ak nie sú aplikované výnimky opísané v odseku 3.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo hodnotu bodu v budúcnosti zmeniť, v takom prípade bude zmena hodnoty bodu zverejnená na internetových stránkach www.zvaracky-obchod.sk, popr. ďalej v propagačných materiáloch (účinnosť takejto zmeny nenastane však skôr než okamžikom jej zverejnenia).
V prípade, že dodatočne odpadne dôvod pre pripísanie bodov, alebo došlo k nedůvodnému pripísanie takýchto bodov (napr. Zrušenie kúpnej zmluvy) vyhradzuje si prevádzkovateľ právo takto pripísané body odpočítať z konta bodového účtu člena programu.
Body nie sú pripísané za nákup uskutočnený darčekovými poukazmi, benefitními poukazy, vouchery iného typu či za časť nákupu takto uhradenú.
Člen programu nemá nárok na dodatočné pripísanie bodov na základe predložených pokladničných účtov (pokladničných potvrdeniek).
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo neuznať body a odpočítať body z konta bodového účtu člena, ktoré neboli načítané v súlade s týmito Všeobecnými pravidlami, najmä body, ktoré boli získané z dôvodu technickej chyby systému, omylu, body, ktoré boli načítané v súvislosti so zrušenou transakcií atp .
Výsledkom bodového prípisu je celé číslo bez desatinnej časti (desatinná časť nie je nijako zohľadnená).
Platnosť bodov je 24 mesiacov od uskutočnenia nákupu.
Po uplynutí tejto doby sú body zo zákazníckeho konta odstránené.

Bodový účet člena programu

Všetky body započítané za nákup sa sčítajú na bodovom účte člena programu. Aktualizácia bodového konta prebieha priebežne.
Člen programu má zaistený elektronický prístup k bodovému účtu prostredníctvom internetových stránok www.zvaracky-obchod.sk, a to na účely jeho kontroly (s výnimkou prípadov porúch systému či internetových stránok, prevádzkových odstávok, apod.).

Poukážka na zľavu

1. Najnižšia možná hodnota kupónu je 4 EUR.

2. Prepočet bodov na kupóny je stanovený takto:

100 bodov = poukaz 4 EUR
350 bodov = poukaz 20 EUR
600 bodov = poukaz 40 EUR
1000 bodov = poukaz 80 EUR

3. Tieto poukážky si môžu členovia vygenerovať po prihlásení do svojho účtu na internetových stránkach www.zvaracky-obchod.sk/muj-ucet/stav-konta

Poukážky nie je možné vymeniť za peňažnú hotovosť.
Poukážky majú platnosť 6 mesiacov.
Pre uplatnenie poukazu musí byť hodnota nákupu o 10% väčšia, než je hodnota poukazu. Príklad: pri uplatnení poukazu 20 EUR musí byť hodnota nákupu minimálne 22 EUR s DPH.
Poukážky na zľavu je možné uplatniť pri odbere tovaru za využitie služby osobné odber na predajni.

Marketingové spracovanie údajov a marketingová komunikácia

1. Člen programu súhlasí so zasielaním propagačných a reklamných materiálov prevádzkovateľa na jeho korešpondenčnú a emailovú adresu, popr. zasielaných formou SMS.

2. Člen programu môže odmietnuť súhlas s takýmto využitím svojich údajov písomným oznámením prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ nebude ďalej poskytovať osobné údaje členov zákaznícke programu svojim partnerom alebo dodávateľom a nebude ich využívať v rámci svojej marketingovej komunikácie.

Odmietnutím súhlasu so spracovaním údajov na marketingové účely nie je dotknuté ďalšie spracovanie osobných údajov, ktoré je nutné pre technické zabezpečenie služieb klubu či je vyžadované nadväzujúcimi právnymi predpismi.
Zneužitie prístupových údajov

Na body, ktoré boli pripísané na bodový účet člena programu neoprávneným použitím karty treťou osobou, sa hľadí, ako by k ich pripísania vôbec nedošlo, ak nerozhodne prevádzkovateľ v danom prípade inak; tieto body je prevádzkovateľ oprávnený z bodového účtu člena programu kedykoľvek odpočítať.
Zákazník je povinný uchovávať prihlasovacie údaje (resp. Prihlasovacie heslo) v tajnosti. V prípade podozrenia, že prístupové údaje k účtu člena programu (tj. Emailová adresa a prihlasovacie heslo) sú známe tretej osobe, je člen povinný oznámiť túto skutočnosť preukázateľne a bez zbytočného odkladu prevádzkovateľovi a bezodkladne prihlasovacie heslo zmeniť. V prípade, že zákazník vedome alebo z nedbalosti umožní získanie prihlasovacích údajov tretej osobe, stráca nárok na výhody z členstva v programe (najmä na použitie už získaných bodov), ak nerozhodne prevádzkovateľ v danom prípade inak.

Zánik členstva v zákazníckom programe

Členstvo v zákazníckom programe automaticky zaniká z týchto dôvodov:

člen programu poskytol nepravdivé údaje v prihláške,
člen programu zneužil výhody, ktoré mu program poskytuje (napr. využíva zakúpeného zvýhodneného tovaru pre jeho ďalší predaj na účely výkonu podnikateľskej činnosti) alebo iným spôsobom porušil Všeobecné pravidlá vernostného programu,
doručením písomného odvolania súhlasu člena programu so spracovaním osobných údajov,
ukončením činnosti programu na základe rozhodnutia prevádzkovateľa
Z rovnakých dôvodov môže prevádzkovateľ tiež dočasne pozastaviť členstvo v programe a odmietnuť dočasne poskytovanie skôr získaných výhod spojených s členstvom v programe. Okamihom ukončenia členstva v programe z dôvodu podľa písm. a), b) a c) stráca člen programu všetky práva, ktoré súvisí s členstvom v programe. Ukončením členstva v programe sa zároveň zruší všetky body načítané do okamihu zrušenia členstva na členskej karte, ak nerozhodne prevádzkovateľ inak; súčasne zanikajú tiež všetky ďalšie nároky, ktoré súvisia s členstvom v programe.

Členstvo v programe ďalej zaniká:

písomnou výpoveďou prevádzkovateľa z ľubovoľného dôvodu alebo bez udania dôvodu,
písomnou výpoveďou člena programu z ľubovoľného dôvodu alebo bez udania dôvodu.
V prípade zániku členstva výpoveďou podľa písm. a) a b) zaniká členstvo okamihom doručenia výpovede členovi programu (adresa podľa poslednej aktualizácie člena programu) alebo prevádzkovateľovi na kontaktnú adresu.

Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek ukončiť činnosť programu, a to oznámením o ukončení činnosti programu na internetových stránkach www.zvaracky-obchod.sk, alebo iným vhodným oznámením.

Okamihom zverejnenia oznámenia o ukončení činnosti programu a okamihom doručenia výpovede z dôvodu podľa písm. a) zaniká členstvo člena v programe a všetky práva, ktoré súvisí s členstvom v programe; body riadne načítané do okamihu zrušenia členstva na členskej karte nie je možné uplatniť.

Ochrana osobných údajov členov vernostného programu

Svoju informačnú povinnosť voči členom klubu v zmysle čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES / všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie GDPR") súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho na účely plnenia služieb vernostného programu ZVÁRAČKY-OBCHOD.sk a na účely plnenia verejnoprávnych povinností prevádzkovateľa plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu.
Zákazník svojím podpisom na Registračnom formulári (ďalej tiež len "Prihláška") resp. vyplnením svojej registrácie (stlačením tlačidla AKTIVOVAT PROGRAM a potvrdením aktivácia programu prostredníctvom emailu) na internete výslovne súhlasí s tým, aby prevádzkovateľ spracovával prostredníctvom elektronickej databázy jeho osobné údaje, ktoré získa z Prihlášky zákazníka a ďalej osobné údaje, ktoré získa v súvislosti s obchodným stykom sa zákazníkom, a to formou zhromažďovanie, ukladanie na nosiče informácií, uchovávanie, sprístupňovanie vymedzeným zamestnancom prevádzkovateľa, triedením, kombinovaním a vyhodnocovaním informácií na marketingové účely.
Osobné údaje sú spracovávané v nasledujúcom rozsahu: titul, meno, priezvisko, adresa, email, telefón, dátum narodenia, údaje o nákupoch (nákupných zvyklostiach).
3. Člen vernostného programu výslovne súhlasí s tým, aby prevádzkovateľ spracovával v súlade s platnou legislatívou osobné údaje za účelom vytvorenia databázy členov programu, ponúkanie obchodu a služieb, a za účelom reklamnej a marketingovej činnosti.

4. Správca je oprávnený spracovávať osobné údaje prostredníctvom určeného spracovateľa (ov), pričom člen vernostného programu berie na vedomie, že takto určený spracovateľ či spracovatelia už nepodliehajú ďalšiemu súhlasu.

5. Súhlas so spracovaním osobných údajov zákazník udeľuje na dobu trvania členstva v zákazníckom programe a po ukončení členstva v programe na dobu nevyhnutnú pre vysporiadanie vzťahov z ukončenia členstva v zákazníckom program. Súhlas so spracovaním osobných údajov je platný do odvolania tohto súhlasu. Súhlas je možné písomne kedykoľvek odvolať a v takom prípade správca od okamihu doručenia písomného odvolania súhlasu do sídla prevádzkovateľa nebude osobné údaje člena programu spracovávať s výnimkou ich likvidácie.

6. Na základe písomnej žiadosti člena programu bez zbytočného odkladu oznámi členovi programu identifikačné údaje spracovateľa osobných údajov. Prevádzkovateľ ďalej bez zbytočného odkladu oznámi členovi programu informácie o spracovaní osobných údajov tohto člena programu na základe jeho žiadosti a úhrady primeraných nákladov s tým spojených. V prípade, že člen programu zistí alebo sa domnieva, že prevádzkovateľ alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov v rozpore s ochranou súkromného a osobného života subjektu údajov alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania môže :

požiadať prevádzkovateľa alebo spracovateľa o vysvetlenie,
požadovať, aby prevádzkovateľ alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav, napríklad vykonal opravu osobného údaje.
Záverečné ustanovenia

Prevádzkovateľ si vyhrazuj právo zmeniť či doplniť Všeobecné pravidlá vernostného programu, a to v dôsledku zmeny právnych predpisov, svojho rozhodnutia alebo v dôsledku iných okolností. Členovia programu budú o týchto zmenách informovaní na predajniach a na www.zvaracky-obchod.sk. Tieto zmeny a doplnky sú účinné po ich zverejnení na internetových stránkach www.zvaracky-obchod.sk
Tieto Všeobecné pravidlá vernostného programu vybral Stroje a vybavení s.r.o., Hasičská 2641, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 05595436 ako záväzné pravidlá pre prevádzkovanie vernostného programu výlučne na území Slovenskej republiky.

Aktualizácia ku dňu 8.7.2020.