Pravidlá facebookovej súťaže

Pravidlá súťaže o 3 poukážky na nákup na www.zvaracky-obchod.sk v hodnote 20 €

(ďalej len "pravidlá")

A. ÚVODNÉ USTANOVENIA
Organizátorom súťaže je spoločnosť Stroje a vybavení s.r.o. so sídlom Hasičská 2641, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 05595436, zapísaná pod spisovou značkou C 68318 vedenou u Krajského súdu v Ostrave (ďalej len "organizátor").

Kontaktné údaje organizátora v súvislosti s výberovým konaním: prodejna@zvaracky-obchod.sk.

Predmetom týchto pravidiel je vymedzenie podmienok, za ktorých sa súťažiaci môžu zúčastniť súťaže o 3 poukážky na nákup v e-shope www.zvaracky-obchod.sk v hodnote 20 €, ktorú organizuje organizátor (ďalej len "súťaž"), ako aj podmienok výberu výhercov a odovzdania výhry organizátorom. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmito pravidlami a zaväzuje sa ich dodržiavať.

Organizátor týmto vyhlasuje, že:
Súťaž nie je nijako sponzorovaná, podporovaná ani spravovaná spoločnosťou Facebook a nijako s ňou nesúvisí; spoločnosť Facebook nemá voči účastníkom súťaže žiadne práva ani povinnosti.

B. PODMIENKY ÚČASTI
Podmienkou účasti v súťaži je splnenie nasledujúcich podmienok:
Súťažiaci musí mať v deň vyhlásenia súťaže minimálne 15 rokov;
adresu pre doručovanie v Slovenskej republike;
súťažiaci musí mať počas účasti v súťaži osobný profil na sociálnej sieti Facebook;
dodržiavanie podmienok spoločnosti Facebook počas trvania súťaže.

Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci organizátora a iné osoby, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na činnosti organizátora, ako aj osoby blízke osobám, ktoré sú týmto článkom pravidiel vylúčené z účasti v súťaži.

Účasť v súťaži nie je podmienená nákupom tovaru, služieb ani zaplatením akéhokoľvek iného príspevku do súťaže.

C. MECHANIKA SÚŤAŽE A CENY
Pre účasť v súťaži je potrebné splniť zadanie:
Napíšte komentár pod súťažný príspevok, na čo sa v záhrade používa kultivátor.
Sledujte profil organizátora na Facebooku.
Počet vašich odpovedí je obmedzený na jednu.

Súťažiaci sa môže súťaže zúčastniť od uverejnenia príspevku oznamujúceho súťaž do 11. 5. 2023 do 23:59 hod. Výhercu vyhlási organizátor 12. 5. 2023 v príspevku na profile organizátora na Facebooku.

Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť súťažiacich zo súťaže:
u ktorých organizátor zistí alebo má dôvodné podozrenie, že porušujú pravidlá, alebo
nespĺňajú podmienky účasti na výberovom konaní alebo
zdieľať v rámci súťaže vulgárne, urážlivé, rasistické alebo inak nevhodné výroky alebo príspevky, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi alebo ktoré poškodzujú dobré meno organizátora.

Súťaž má 3 výhercov, z ktorých každý získa túto cenu: poukážku na nákup v e-shope www.zvaracky-obchod.sk   hodnote 20 €. Platnosť poukazu je 6 mesiacov od dátumu doručenia. Poukaz je možné použiť použiť ako zľavu na objednávku, ktorá je minimálne o 10 % vyššia ako hodnota poukazu. Poukaz nie je možné vymeniť za hotovosť.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeniť cenu, ak pôvodnú cenu nebude možné doručiť výhercom z dôvodov, ktoré usporiadateľ nemôže ovplyvniť.

Výhercov súťaže vyberie organizátor podľa toho, či a ako splnili podmienky súťaže. Výber výhercov je na rozhodnutí organizátora.

Po vyhlásení výhercov bude tento výherca kontaktovať organizátora takto:
napíšte mu/jej správu na Facebooku a poskytnite mu/jej informácie potrebné na odovzdanie výhry. Ak sa výherca do 7 dní od vyhlásenia výsledkov súťaže takto neozve organizátorovi, organizátor si výhru ponechá.

Ak výherca výhru odmietne, výhra zostane organizátorovi.

Na cenu nie je právny nárok. Výhercovia nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry žiadnu hotovosť ani iné plnenie.

Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť a doplniť tieto pravidlá. Usporiadateľ uvedie dôvody akejkoľvek zmeny pravidiel a včas o nich informuje súťažiacich rovnakým spôsobom, akým bola súťaž vyhlásená.

D. OSOBNÉ ÚDAJE, AUTORSKÉ PRÁVA
Zapojením sa do súťaže je organizátor oprávnený spracúvať osobné údaje účastníkov súťaže v rozsahu potrebnom na to, aby súťaž mohla prebiehať v súlade s pravidlami, aby mohli byť vyhlásení výhercovia a odovzdaná výhra.

Osobné údaje súťažiacich spracúva organizátor ako ich správca v nasledujúcom rozsahu:
Usporiadateľ je oprávnený spracúvať len tieto osobné údaje súťažiacich - meno a priezvisko alebo používateľské meno na Facebooku, e-mailovú a doručovaciu adresu a telefónne číslo (v prípade výhercov);
organizátor spracúva osobné údaje na účely zabezpečenia priebehu, ukončenia a vyhlásenia súťaže v súlade s pravidlami a na účely následnej komunikácie s výhercami a odovzdania výhry;
právnym základom spracovania je plnenie zmluvy (alebo plnenie toho, k čomu sa organizátor zaviazal v týchto pravidlách);
organizátor je oprávnený spracúvať osobné údaje súťažiacich maximálne 1 rok po skončení súťaže, pokiaľ právne predpisy v konkrétnom prípade nevyžadujú dlhšiu dobu spracovania (uchovávania);
Organizátor je oprávnený poskytnúť osobné údaje súťažiacich len zmluvným partnerom, ktorí spolupracujú s organizátorom v rámci súťaže, alebo zmluvným partnerom, ktorí pre organizátora zabezpečujú marketingové, IT, účtovné a právne služby;
súťažiaci má právo na prístup, vymazanie, opravu, obmedzenie spracovania, prenosnosť a právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (https://dataprotection.gov.sk/uoou/), a to všetko v rozsahu pôsobnosti GDPR.

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za ochranu osobných údajov u organizátora: e-mail: prodejna@zvaracky-obchod.sk.

V prípade, že organizátor chce použiť osobné údaje na iný účel, ako je uvedený v týchto pravidlách, napr. na zverejnenie mena, priezviska a fotografie výhercu na svojej webovej stránke atď., požiada konkrétnu osobu o jej výslovný a dobrovoľný súhlas.