Pravidlá súťaže

1. Usporiadateľ súťaže

Stroje a vybavenie s.r.o., Hasičská 2641, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 05595436, DIČ: CZ05595436 - platcovia DPH (ďalej len „usporiadateľ“ či „usporiadateľ súťaže“).

2. Termín trvania súťaže

Súťaž prebieha v období od 16.9. 2023 do 15. 10. 2023 (ďalej len „doba konania“ súťaže).

3. Účastník súťaže

Účastníkom súťaže sa môže stať iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov, s trvalým pobytom a doručovacou adresou na území Českej republiky, Slovenskej republiky a Maďarskej republiky (ďalej len „účastník“, „účastník súťaže“ alebo „súťažiaci“).

Zo súťaže sú vylúčené všetky osoby v zamestnaneckom alebo obdobnom pomere k usporiadateľovi a ku všetkým s ním spolupracujúcim spoločnostiam a agentúram, ako aj osoby takým osobám blízke v zmysle § 22 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov.

Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Aj napriek tomu, že taká osoba splní niektoré podmienky na získanie výhry, napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nestáva sa výhercom a nemá nárok na výhru. Výhra v takom prípade prepadá usporiadateľovi súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití.

Účastník súťaže bude vylúčený v prípade, že usporiadateľ zistí alebo bude mať dôvodné podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry.

4. Výhra v súťaži

Rádio s nabíjačkou DEWALT v hodnote 298,70 €.

5. Mechanika súťaže

Súťažiaci sa do súťaže zapoja, keď vykoná nákup na eshope zvarecky-obchod.cz, alebo na jednej z jeho jazykových mutácií zvaracky-obchod.sk (pre SK zákazníkov) či hegesztok-bolt.hu (pre HU zákazníkov) v dobe konania súťaže.

Súťažiaci, ktorý splní podmienku uvedenú vyššie, bude zaradený do žrebovania o výhry.

6. Výhercovia a odovzdanie výhier

Výherca bude jeden. Výherca bude určený žrebovaním, ktoré prebehne do 7 dní po dátume ukončenia súťaže v sídle usporiadateľa. Výherca bude o výhre informovaná prostredníctvom e-mailu alebo SMS do 7 pracovných dní odo dňa žrebovania.

Výherca výhry bude vyzvaný k osobnému vyzdvihnutiu výhry, alebo mu výhra bude doručená prostredníctvom usporiadateľom zvoleného doručovateľa či iným spôsobom určeným usporiadateľom.

V prípade, že si výherca ani po opakovanom upozornení výhru neprevezme, nevyzdvihne alebo sa výherca odmietne pri odovzdaní výhry preukázať preukazom totožnosti na overenie svojej identity či podpísať odovzdávací protokol, prepadá táto výhra usporiadateľovi súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití.

7. Spracovanie osobných údajov a prejavy osobnej povahy

Účasťou v súťaži súťažiaci/výherca berie na vedomie, že usporiadateľ bude v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a zákonom č. 110/2019 Zb. o spracovaní osobných údajov spracovávať ním oznámené osobné údaje (ďalej len „OÚ“) v rámci oprávneného záujmu nevyhnutné na účely realizácie súťaže ( e-mailová adresa, údaje z navštívených miest a časy návštevy) a pre možnosti uplatnenia a prevzatia výhry (meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo). Usporiadateľ môže pri osobnom odovzdávaní hlavných výhier vyhotovovať obrazový a zvukový záznam na účely marketingovej prezentácie iba na základe súhlasu vyjadreného pred osobným odovzdaním výhry.

Po skončení súťaže bude spracovávaný iba nevyhnutný rozsah osobných údajov pre účely ochrany práv usporiadateľa. Po uplynutí jedného roka od ukončenia súťaže budú osobné údaje súťažiacich/výhercov zmazané.

Osobné údaje poskytnuté súťažiacim/výhercom budú spracovávané iba usporiadateľom a nebudú odovzdávané mimo Európskej únie.

V prípade pochybností o dodržiavaní pravidiel as ďalšími otázkami sa môže súťažiaci obracať na usporiadateľa na emailovej adrese: prodejna@zvarecky-obchod.cz.

Okrem práva byť plne informovaný o spracovaní OÚ má súťažiaci/výherca nasledujúce práva:

- právo na prístup
- právo na opravu
- právo na výmaz
- právo vzniesť námietku proti spracovaniu
- právo na odvolanie súhlasu
- právo podať sťažnosť na dozornom úrade.

Súťažiaci/Výhercovia môžu svoje práva podľa Nariadenia uplatniť na e-mailovej adrese: prodejna@zvaracky-obchod.sk.

8. Záverečné ustanovenia

a) Usporiadateľ si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže. V prípade vzniku pochybností o splnení podmienok súťaže účastníkom je účastník povinný usporiadateľovi preukázať splnenie jednotlivých podmienok.

b) Usporiadateľ je zároveň oprávnený súťaž kedykoľvek zmeniť, skrátiť, predĺžiť, zrušiť či upraviť jej pravidlá. V prípade, že dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách súťaže, bude to urobené písomne a zverejnené na zvarecky-obchod.cz, zvaracky-obchod.sk a hegesztok-bolt.hu.

c) Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť výhru výhrou obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhry v prípade, že mu výhra nebude jej dodávateľom poskytnutá tak, aby mohla byť výhercovi odovzdaná v súlade s pravidlami súťaže.

d) Usporiadateľ súťaže je oprávnený v prípade podozrenia na nekalé konanie alebo nesplnenie podmienok súťaže vylúčiť bez udania dôvodov ktoréhokoľvek súťažiaceho.

e) Výmena výhry či vyplatenie peňažného plnenia výmenou za vecnú výhru, ako ani vymáhanie účasti v súťaži či výhry právnou cestou nie sú možné. Výherca nemôže nárokovať viac, než mu bude vydané.

f) Usporiadateľ neposkytuje technickú podporu ani poradenský servis v súvislosti so súťažou. Usporiadateľ nie je zodpovedný za nemožnosť účasti v súťaži z technických alebo akýchkoľvek iných dôvodov.

g) Výhry, ktoré si výhercovia neuplatnia, nevyzdvihnú alebo sa ich nepodarí rozdeliť, prideliť konkrétnemu výhercovi či odovzdať bez zavinenia usporiadateľa, prepadajú bez náhrady v prospech usporiadateľa súťaže.

h) Usporiadateľ súťaže nie je zodpovedný za akúkoľvek škodu, ktorú súťažiaci prípadne utrpia svojou účasťou v súťaži alebo prostredníctvom získanej výhry.

i) Zo súťaže budú vylúčení všetci súťažiaci, ktorí riadne nesplnia podmienky účasti v súťaži podľa týchto pravidiel.

j) Usporiadateľ neručí za stratu, nedoručenie, omeškanie alebo poškodenie výhry zaslanej prostredníctvom doručovateľa poštových služieb či iným spôsobom.

k) V prípade rozporu ustanovení týchto pravidiel a propagačných materiálov týkajúcich sa súťaže, nejasností týkajúcich sa výkladu pravidiel alebo propagačných materiálov, sa budú aplikovať prednostne príslušné ustanovenia týchto pravidiel.

l) Vecne príslušným subjektom mimosúdneho riešenia sporov súvisiacich so súťažou je Česká obchodná inšpekcia, Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2, internetové stránky: www.coi.cz.